Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, ukládá povinnosti řidičům starším 65 let podrobovat se pravidelně lékařské prohlídce za účelem zjištění jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Povinnosti a práva spojená se zjištěním a prokázáním zdravotní způsobilosti nespadají pouze na řidiče seniory, ale také na další skupiny osob.

cestování ve škodovce

Senior

Držitel řidičského oprávnění musí nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 65 a 68 let věku, a poté každé dva roky, podstoupit lékařskou prohlídku za účelem zjištění jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Lékařskou prohlídku však musí získat nejdéle v den dovršení stanoveného věku. Na základě uvedené lékařské prohlídky obdrží řidič lékařský posudek, kterým prokazuje při dopravní kontrole svoji zdravotní způsobilost. Pokud senior není spokojený s vydaným lékařským posudkem, má právo přímo u lékaře, který jej vydal, podat námitku proti tomuto posudku. Poučení o možnosti podání námitky proti posudku i lhůta pro její podání jsou součástí lékařského posudku.

řidič veteránu

V případě nedodržení výše uvedených povinností může být senior postižen za dva rozdílné přestupky. Méně závažným přestupkem je pouze nepředložení zdravotního posudku při dopravní kontrole. Závažnějším přestupkem je, pokud řidič tuto zdravotní prohlídku vůbec nepodstoupí a řídí motorové vozidlo bez zdravotní způsobilosti. V tomto případě kromě pokuty je řidiči udělen správní trest zákazu řízení motorových vozidel.

Praktický či pracovně právní lékař

Praktický či pracovně právní lékař má povinnost kontrolovat zdravotní způsobilost řidiče a to nejen u seniorů. V případě, že zjistí nějaké změny ve zdravotním stavu, které by omezovali řidiče či způsobovali jeho zdravotní nezpůsobilost, musí o tomto informovat správní orgán – obvykle odbor dopravy obecních úřadu obcí s rozšířenou působností. Lékař před vydáním svého zdravotního posudku může požadovat od řidiče další lékařská vyšetření u specialistů.

 

V lékařském posudku lékař může konstatovat, že řidič je zdravotně způsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou, případně zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel. Podmínění zdravotní způsobilosti se zapisují prostřednictvím tzv. harmonizačních kódů.

Správní orgán

Správní orgán v případě, že obdrží od lékaře zdravotní posudek, v němž je stanoveno, že řidič je zdravotně nezpůsobilý, či zdravotně způsobilý s podmínkou, musí zahájit správní řízení o odejmutí či podmínění řidičského oprávnění. Jedná se o formalizovaný proces. Řidič po zahájení správního řízení dostává 15 denní lhůtu, ve které má možnost prokázat novým posudkem, že je zdravotně způsobilý. Pokud však řidič ve stanovené lhůtě změnu své zdravotní způsobilosti neprokáže, je vydáno rozhodnutí o podmínění či odebrání řidičských oprávnění a následně musí řidič odevzdat řidičský průkaz, případně požádat o nový řidičský průkaz, ve kterém již jsou zaznamenány podmínění řidičských oprávnění.